17th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani 2019 – Allama Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm

17th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani – 1441/2019 – Allama Agha Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm – Karachi Speaker : Allama Agha Abu Talib Tabatabai Event : Markazi Salana Majlis-e-Ashrah-e-Sani 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Babulilm North Nazimbad – Karachi, Pakistan Date Time : 17th Muharram 1441 / 17th September 2019 Organized by: Farogh-e-Eman […]

16th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani 2019 – Allama Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm

16th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani – 1441/2019 – Allama Agha Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm – Karachi Speaker : Allama Agha Abu Talib Tabatabai Event : Markazi Salana Majlis-e-Ashrah-e-Sani 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Babulilm North Nazimbad – Karachi, Pakistan Date Time : 16th Muharram 1441 / 16th September 2019 Organized by: Farogh-e-Eman […]

14th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani 2019 – Allama Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm

14th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani – 1441/2019 – Allama Agha Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm – Karachi Speaker : Allama Agha Abu Talib Tabatabai Event : Markazi Salana Majlis-e-Ashrah-e-Sani 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Babulilm North Nazimbad – Karachi, Pakistan Date Time : 14th Muharram 1441 / 14th September 2019 Organized by: Farogh-e-Eman […]

13th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani 2019 – Allama Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm

13th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani – 1441/2019 – Allama Agha Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm – Karachi Speaker : Allama Agha Abu Talib Tabatabai Event : Markazi Salana Majlis-e-Ashrah-e-Sani 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Babulilm North Nazimbad – Karachi, Pakistan Date Time : 13th Muharram 1441 / 13th September 2019 Organized by: Farogh-e-Eman […]

Majlis-e-Barsi Shamim Hasan | Allama Riaz Jauhri – Markazi Imam Bargah Shah-e-Karbala – Old Rizvi

Majlis-e-Barsi Shamim Hasan Zaidi – 1441/2019 – Allama Riaz Jauhri – Imam Bargah Shah-e-Karbala – Karachi Speaker : Allama Riaz Jauhri Event : Majlis-e-Barsi Shamim Hasan Zaidi 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Shah-e-Karbala Old Rizvia Society – Karachi, Pakistan Date Time : 25th Muharram 1441 / 25th September 2019 Organized by: Syed Mohsin […]

Markazi Ashrah-e-Majlis 27 Muharram 2019 | Moulana Yawar Abbas – Markazi Imam Bargah Malir

27th Muharram 1st Majlis – 1441/2019 – Moulana Yawar Abbas – Markazi Imam Bargah Jaffar-e-Tayyar Malir – Karachi Speaker : Moulana Yawar Abbas Event : Markazi Ashrah-e-Majlis 1441 / 2019 Location : Markazi Imam Bargah Jaffar-e-Tayyar Malir Society – Karachi, Pakistan Date Time : 27th Muharram 1441 / 27th September 2019 Organized by: Anjuman Jaffar-e-Tayyar […]

Markazi Ashrah-e-Majlis 26 Muharram 2019 | Moulana Yawar Abbas – Markazi Imam Bargah Malir

26th Muharram 1st Majlis – 1441/2019 – Moulana Yawar Abbas – Markazi Imam Bargah Jaffar-e-Tayyar Malir – Karachi Speaker : Moulana Yawar Abbas Event : Markazi Ashrah-e-Majlis 1441 / 2019 Location : Markazi Imam Bargah Jaffar-e-Tayyar Malir Society – Karachi, Pakistan Date Time : 26th Muharram 1441 / 26th September 2019 Organized by: Anjuman Jaffar-e-Tayyar […]

Live – Salam | Mazhar Abidi | Salana Shabedari – 21st Muharram 1441/2019 – Nishtar Park – Karachi

Live – Salam | Mazhar Abidi | Tarikhi Salana Shabedari – 21st Muharram 1441/2019 – Nishtar Park – Karachi Reciter : Mazhar Abidi Event : Tarikhi Salana Shab e Dari 1441 / 2019 Location : Nishtar Park, Solider Bazar – Karachi, Pakistan Date Time : 21st Muharram 1441 / 21st September 2019 Organized by: Farhan […]

Ashrah-e-Sajjadia 25 Muharram 2019 | Allama Shehenshah Hussain Naqvi – Markazi Imam Bargah Malir

25th Muharram 5th Majlis – 1441/2019 – Allama Shehenshah Hussain Naqvi – Markazi Imam Bargah Jaffar-e-Tayyar Malir – Karachi Speaker : Allama Shehenshah Hussain Naqvi Event : Markazi Ashrah Sajjadia A.S 1441 / 2019 Location : Markazi Imam Bargah Jaffar-e-Tayyar Malir Society – Karachi, Pakistan Date Time : 25th Muharram 1441 / 25th September 2019 […]

Ashrah-e-Sajjadia 24 Muharram 2019 | Allama Shehenshah Hussain Naqvi – Markazi Imam Bargah Malir

24th Muharram 4th Majlis – 1441/2019 – Allama Shehenshah Hussain Naqvi – Markazi Imam Bargah Jaffar-e-Tayyar Malir – Karachi Speaker : Allama Shehenshah Hussain Naqvi Event : Markazi Ashrah Sajjadia A.S 1441 / 2019 Location : Markazi Imam Bargah Jaffar-e-Tayyar Malir Society – Karachi, Pakistan Date Time : 24th Muharram 1441 / 24th September 2019 […]