15th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani 2019 – Allama Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm

15th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani – 1441/2019 – Allama Agha Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm – Karachi Speaker : Allama Agha Abu Talib Tabatabai Event : Markazi Salana Majlis-e-Ashrah-e-Sani 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Babulilm North Nazimbad – Karachi, Pakistan Date Time : 15th Muharram 1441 / 15th September 2019 Organized by: Farogh-e-Eman […]

18th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani 2019 – Allama Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm

18th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani – 1441/2019 – Allama Agha Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm – Karachi Speaker : Allama Agha Abu Talib Tabatabai Event : Markazi Salana Majlis-e-Ashrah-e-Sani 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Babulilm North Nazimbad – Karachi, Pakistan Date Time : 18th Muharram 1441 / 18th September 2019 Organized by: Farogh-e-Eman […]

19th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani 2019 – Allama Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm

19th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani – 1441/2019 – Allama Agha Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm – Karachi Speaker : Allama Agha Abu Talib Tabatabai Event : Markazi Salana Majlis-e-Ashrah-e-Sani 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Babulilm North Nazimbad – Karachi, Pakistan Date Time : 19th Muharram 1441 / 19th September 2019 Organized by: Farogh-e-Eman […]

1st Muharram 2nd Majlis – 1440/2019 – Moulana Muhammad Ali Naqvi – Karbalai Home PECHS – Karachi

1st Muharram 2nd Majlis – 1440/2019 – Moulana Muhammad Ali Naqvi – Karbalai Home PECHS – Karachi Speaker : Moulana Muhammad Ali Naqvi Event : Ashrah-e-Majlis Syed-o-Shuhdah Hazrat Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Karbalai Home Kashmir Court PECHS – Karachi, Pakistan Date Time : 1st Muharram 1440 / 1st September 2019 Organized […]

20th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani 2019 – Allama Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm

20th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani – 1441/2019 – Allama Agha Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm – Karachi Speaker : Allama Agha Abu Talib Tabatabai Event : Markazi Salana Majlis-e-Ashrah-e-Sani 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Babulilm North Nazimbad – Karachi, Pakistan Date Time : 20th Muharram 1441 / 20th September 2019 Organized by: Farogh-e-Eman […]

21st Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani 2019 – Allama Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm

21st Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani – 1441/2019 – Allama Agha Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm – Karachi Speaker : Allama Agha Abu Talib Tabatabai Event : Markazi Salana Majlis-e-Ashrah-e-Sani 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Babulilm North Nazimbad – Karachi, Pakistan Date Time : 21st Muharram 1441 / 21st September 2019 Organized by: Farogh-e-Eman […]

29th Zilhaj 1st Majlis – 1440/2019 – Moulana Muhammad Ali Naqvi – Karbalai Home PECHS – Karachi

29th Zilhaj 1st Majlis – 1440/2019 – Moulana Muhammad Ali Naqvi – Karbalai Home PECHS – Karachi Speaker : Moulana Muhammad Ali Naqvi Event : Ashrah-e-Majlis Syed-o-Shuhdah Hazrat Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Karbalai Home Kashmir Court PECHS – Karachi, Pakistan Date Time : 29th Zilhaj 1440 / 31st August 2019 Organized […]

2nd Muharram 3rd Majlis – 1440/2019 – Moulana Muhammad Ali Naqvi – Karbalai Home PECHS – Karachi

2nd Muharram 3rd Majlis – 1440/2019 – Moulana Muhammad Ali Naqvi – Karbalai Home PECHS – Karachi Speaker : Moulana Muhammad Ali Naqvi Event : Ashrah-e-Majlis Syed-o-Shuhdah Hazrat Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Karbalai Home Kashmir Court PECHS – Karachi, Pakistan Date Time : 2nd Muharram 1440 / 2nd September 2019 Organized […]

3rd Muharram 4th Majlis – 1440/2019 – Moulana Muhammad Ali Naqvi – Karbalai Home PECHS – Karachi

3rd Muharram 4th Majlis – 1440/2019 – Moulana Muhammad Ali Naqvi – Karbalai Home PECHS – Karachi Speaker : Moulana Muhammad Ali Naqvi Event : Ashrah-e-Majlis Syed-o-Shuhdah Hazrat Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Karbalai Home Kashmir Court PECHS – Karachi, Pakistan Date Time : 3rd Muharram 1440 / 3rd September 2019 Organized […]

4th Muharram 5th Majlis – 1440/2019 – Moulana Muhammad Ali Naqvi – Karbalai Home PECHS – Karachi

4th Muharram 5th Majlis – 1440/2019 – Moulana Muhammad Ali Naqvi – Karbalai Home PECHS – Karachi Speaker : Moulana Muhammad Ali Naqvi Event : Ashrah-e-Majlis Syed-o-Shuhdah Hazrat Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Karbalai Home Kashmir Court PECHS – Karachi, Pakistan Date Time : 4th Muharram 1440 / 4th September 2019 Organized […]