12th Muharram Majlis Ashrah-e-Saani 2019 – Moulana Hasan Zafar Naqvi – Imam Bargah Shah-e-Karbala

12 Muharram Majlis – 1441/2019 – Moulana Hasan Zafar Naqvi – Imam Bargah Shah-e-Karbala OLD RIzvia – Karachi Speaker : Moulana Hasan Zafar Naqvi Event : Majlis Ashrah-e-Saani Zakir Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Shah-e-Karbala Old Rizvia Society – Karachi, Pakistan Date Time : 9th Muharram 1441 / 9th September […]

13th Muharram Majlis Ashrah-e-Saani 2019 – Moulana Hasan Zafar Naqvi – Imam Bargah Shah-e-Karbala

13th Muharram Majlis – 1441/2019 – Moulana Hasan Zafar Naqvi – Imam Bargah Shah-e-Karbala OLD RIzvia – Karachi Speaker : Moulana Hasan Zafar Naqvi Event : Majlis Ashrah-e-Saani Zakir Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Shah-e-Karbala Old Rizvia Society – Karachi, Pakistan Date Time : 13th Muharram 1441 / 13th September […]

13th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani 2019 – Allama Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm

13th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani – 1441/2019 – Allama Agha Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm – Karachi Speaker : Allama Agha Abu Talib Tabatabai Event : Markazi Salana Majlis-e-Ashrah-e-Sani 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Babulilm North Nazimbad – Karachi, Pakistan Date Time : 13th Muharram 1441 / 13th September 2019 Organized by: Farogh-e-Eman […]

14th Muharram Majlis Ashrah-e-Saani 2019 – Moulana Hasan Zafar Naqvi – Imam Bargah Shah-e-Karbala

14th Muharram Majlis – 1441/2019 – Moulana Hasan Zafar Naqvi – Imam Bargah Shah-e-Karbala OLD RIzvia – Karachi Speaker : Moulana Hasan Zafar Naqvi Event : Majlis Ashrah-e-Saani Zakir Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Shah-e-Karbala Old Rizvia Society – Karachi, Pakistan Date Time : 14th Muharram 1441 / 14th September […]

14th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani 2019 – Allama Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm

14th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani – 1441/2019 – Allama Agha Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm – Karachi Speaker : Allama Agha Abu Talib Tabatabai Event : Markazi Salana Majlis-e-Ashrah-e-Sani 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Babulilm North Nazimbad – Karachi, Pakistan Date Time : 14th Muharram 1441 / 14th September 2019 Organized by: Farogh-e-Eman […]

15th Muharram Majlis Ashrah-e-Saani 2019 – Moulana Hasan Zafar Naqvi – Imam Bargah Shah-e-Karbala

15th Muharram Majlis – 1441/2019 – Moulana Hasan Zafar Naqvi – Imam Bargah Shah-e-Karbala OLD RIzvia – Karachi Speaker : Moulana Hasan Zafar Naqvi Event : Majlis Ashrah-e-Saani Zakir Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Shah-e-Karbala Old Rizvia Society – Karachi, Pakistan Date Time : 15th Muharram 1441 / 15th September […]

15th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani 2019 – Allama Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm

15th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani – 1441/2019 – Allama Agha Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm – Karachi Speaker : Allama Agha Abu Talib Tabatabai Event : Markazi Salana Majlis-e-Ashrah-e-Sani 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Babulilm North Nazimbad – Karachi, Pakistan Date Time : 15th Muharram 1441 / 15th September 2019 Organized by: Farogh-e-Eman […]

16th Muharram Majlis Ashrah-e-Saani 2019 – Moulana Hasan Zafar Naqvi – Imam Bargah Shah-e-Karbala

16th Muharram Majlis – 1441/2019 – Moulana Hasan Zafar Naqvi – Imam Bargah Shah-e-Karbala OLD RIzvia – Karachi Speaker : Moulana Hasan Zafar Naqvi Event : Majlis Ashrah-e-Saani Zakir Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Shah-e-Karbala Old Rizvia Society – Karachi, Pakistan Date Time : 16th Muharram 1441 / 16th September […]

16th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani 2019 – Allama Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm

16th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani – 1441/2019 – Allama Agha Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm – Karachi Speaker : Allama Agha Abu Talib Tabatabai Event : Markazi Salana Majlis-e-Ashrah-e-Sani 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Babulilm North Nazimbad – Karachi, Pakistan Date Time : 16th Muharram 1441 / 16th September 2019 Organized by: Farogh-e-Eman […]

16th Muharram Majlis-e-Khumsa 2019 – Allama Dr Majid Raza Abidi – Imam Bargah Shuhdah-e-Karbala

16th Muharram Majlis – 1441/2019 – Allama Dr Majid Raza Abidi – Imam Bargah Shuhdah-e-Karbala Ancholi – Karachi Speaker : Allama Doctor Majid Raza Abidi Event : Markazi Salana Khumsa Majlis Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Shuhdah-e-Karbala Ancholi Society – Karachi, Pakistan Date Time : 16th Muharram 1441 / 16th […]