Education95 Videos

8th Muharram Markazi Majlis – 1441/2019 – Allama Syed Shahenshah Hussain Naqvi – Nishtar Park

Markazi Majlis Muharram – 1441/2019 – Allama Syed Shahenshah Hussain Naqvi – Nishtar Park – Karachi, Pakistan. Speaker : Allama Syed Shahenshah Hussain Naqvi Event : Markazi Ashrah-e-Majlis Syed-o-Shuhdah Hazrat Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Nishtar Park – Karachi, Pakistan Date Time : 8th Muharram 1441 / 8th September 2019 Organized by: […]

2nd Muharram Majlis – 1441/2019 – Maulana Syed Mohammed Zaki Baqri – Shareeka Tul Hussain – Karachi

2nd Muharram Majlis – 1441/2019 – Maulana Syed Mohammed Zaki Baqri – Shareeka Tul Hussain – Karachi Speaker : Maulana Syed Mohammed Zaki Baqri Event : Ashrah-e-Majlis Syed-o-Shuhdah Hazrat Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Shareeka Tul Hussain Gulistan-e-Johar – Karachi, Pakistan Date Time : 2nd Muharram 1441 / 2nd September […]

2nd Muharram Majlis – 1441/2019 – Maulana Syed Mohammed Zaki Baqri – Mehfil e Murtaza – Karachi

2nd Muharram Majlis – 1441/2019 – Maulana Syed Mohammed Zaki Baqri – Mehfil e Murtaza – Karachi Speaker : Maulana Syed Mohammed Zaki Baqri Event : Ashrah-e-Majlis Syed-o-Shuhdah Hazrat Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Mehfil e Murtaza – Pechs – Karachi, Pakistan Date Time : 2nd Muharram 1441 / 2nd […]

6th Muharram Majlis – 1441/2019 – Moulana Ali Raza Rizvi – Imam Bargah Shah-e-Karbala OLD RIzvia

6th Muharram Majlis – 1441/2019 – Moulana Ali Raza Rizvi – Imam Bargah Shah-e-Karbala OLD RIzvia – Karachi Speaker : Moulana Ali Raza Rizvi Event : Ashrah-e-Majlis Syed-o-Shuhdah Hazrat Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Shah-e-Karbala Old Rizvia Society – Karachi, Pakistan Date Time : 6th Muharram 1441 / 6th September […]

3rd Muharram Majlis – 1441/2019 – Moulana Nusrat Abbas Bukhari – Ancholi – Karachi

3rd Muharram Majlis – 1441/2019 – Moulana Nusrat Abbas Bukhari – Ancholi – Karachi Speaker : Moulana Nusrat Abbas Bukhari Event : Ashrah-e-Majlis Syed-o-Shuhdah Hazrat Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Shuhdah-e-Karbala Ancholi Society – Karachi, Pakistan Date Time : 3rd Muharram 1441 / 3rd September 2019 Organized by: Khair-ul-Amal Trust […]

5th Muharram Majlis – 1441/2019 – Moulana Mehdi Abbas – Bhojani Hall – Soldier Bazar – Karachi

5th Muharram Majlis – 1441/2019 – Moulana Mehdi Abbas – Bhojani Hall – Soldier Bazar – Karachi, Pakistan Speaker : Moulana Mehdi Abbas Event : Ashrah-e-Majlis Syed-o-Shuhdah Hazrat Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Bhojani Hall – Soldier Bazar – Karachi, Pakistan Date Time : 5th Muharram 1441 / 5th September 2019 Recorded […]

4th Muharram Majlis – 1441/2019 – Maulana Kumail Mehdavi – Imam Bargah Aley-Aba – Karachi

4th Muharram Majlis – 1441/2019 – Maulana Kumail Mehdavi – Imam Bargah Aley-Aba – Karachi Speaker : Maulana Kumail Mehdavi Event : Ashrah-e-Majlis Syed-o-Shuhdah Hazrat Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Aley-Aba – Karachi, Pakistan Date Time : 4th Muharram 1441 / 4th September 2019 Recorded by : AL-QAYIM.TV Powered by […]

16th Muharram Majlis Ashrah-e-Saani 2019 – Moulana Hasan Zafar Naqvi – Imam Bargah Shah-e-Karbala

16th Muharram Majlis – 1441/2019 – Moulana Hasan Zafar Naqvi – Imam Bargah Shah-e-Karbala OLD RIzvia – Karachi Speaker : Moulana Hasan Zafar Naqvi Event : Majlis Ashrah-e-Saani Zakir Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Shah-e-Karbala Old Rizvia Society – Karachi, Pakistan Date Time : 16th Muharram 1441 / 16th September […]

8th Muharram Majlis – 1441/2019 – Maulana Kumail Mehdavi – Imam Bargah Aley-Aba – Karachi

8th Muharram Majlis – 1441/2019 – Maulana Kumail Mehdavi – Imam Bargah Aley-Aba – Karachi Speaker : Maulana Kumail Mehdavi Event : Ashrah-e-Majlis Syed-o-Shuhdah Hazrat Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Aley-Aba – Karachi, Pakistan Date Time : 8th Muharram 1441 / 8th September 2019 Recorded by : AL-QAYIM.TV Powered by […]